اخبار و زمانبندی کلاس ها


 

 

کلاس های ترم جاری

زمان موضوع مکان
از یکشنبه 15 مهر: 10.5 تا 12 تدبر در مفاهیم قرآن میدان انقلاب. کارگر شمالی. بعد از کوچه رهنما. موسسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران
از دوشنبه 16 تیر: 15 تا 17 زندگی از منظر أمیرالمؤمنین در نهج البلاغه میدان انقلاب . کارگر شمالی . بعد از کوچه رهنما . موسسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران..