صرف و نحو عربیمجموعه فایل های دوره "صرف و نحو عربی"

سخنران : دکتر محمد جعفر غفرانی

* فایل های صوتی جلسات به تدریج اضافه خواهند شد

 

 فایل های جلسات صرف :

ردیف لینک دانلود پاورپوینت لینک دانلود فایل صوتی
1 جلسه اول صرف صوت جلسه اول
2 جلسه دوم صرف صوت جلسه دوم
3 جلسه سوم صرف صوت جلسه سوم
4 جلسه چهارم صرف صوت جلسه چهارم
5 جلسه پنجم صرف صوت جلسه پنجم
6 جلسه ششم صرف صوت جلسه ششم
7 جلسه هفتم صرف صوت جلسه هفتم
8 جلسه هشتم صرف صوت جلسه هشتم
9 جلسه نهم صرف صوت جلسه نهم
10 جلسه دهم صرف صوت جلسه دهم
11 جلسه یازدهم صرف صوت جلسه یازدهم
12 جلسه دوازدهم صرف صوت جلسه دوازدهم
13 جلسه سیزدهم صرف صوت جلسه سیزدهم

 

 فایل های جلسات نحو :

ردیف لینک دانلود پاورپوینت لینک دانلود فایل صوتی
1 جلسه اول نحو به زودی
2 جلسه دوم نحو به زودی
3 جلسه سوم نحو به زودی
4 جلسه چهارم نحو به زودی
5 جلسه پنجم نحو به زودی
6 جلسه ششم نحو به زودی
7 جلسه هفتم نحو به زودی
8 جلسه هشتم نحو به زودی
9 جلسه نهم نحو به زودی
10 جلسه دهم نحو به زودی
11 جلسه یازدهم نحو به زودی
12 جلسه دوازدهم نحو به زودی

برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است