آيا انسان به آرزوهايش مي‌رسد ؟هر انساني ، هم تقاضا‌هاي نفساني و شهواني دارد و هم تقاضاهاي عقلاني و منطقي.

تمايلات نفساني انسان آرزو ناميده مي‌شوند كه محصول نگاه دنيايي و توهم و خيالبافي‌هاي او است. در حاليكه اميد و مطالبات منطقي انسان ، ثمرة تفكر و تعقل و نشاط فطري او مي‌باشد.

آرزوها و هوسها چون با واقعيت بشر و حقيقت دنيا تطبيق ندارند لذا واهي و پوچ هستند و دست ‌يافتني نيستند‌. اما اميد و طلب منطقي ، اگر در امتداد ارادة الهي باشد تحقق آن قطعي است.

بنابراين قرآن كريم ، مردم را با اين پرسش انكاري به بيداري و انديشيدن دعوت مي‌نمايد :

“ آيا انسان ((‌ در دنـيا )) به آرزوهايش مي‌رسد؟ “

أم  لـــلإنسانِ  مـــا تـَــمَــنَّىّ؟ (53/24)


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است