سلونی قبل أن تفقدونیحضرت أمیرالمومنین صلوات الله علیه جلساتی در مسجد داشتند تحت عنوان : « سلونی قبل عن تفقدونی » و افراد هر نوع پرسشی را مجاز بودند از آن امام بزرگوار بپرسند . إن شاء الله تا روز عید غدیر هر دو روز یک پرسش و پاسخ را تقدیم می داریم :

 

1- سائلی از ایشان پرسید :

یا علی ، به من بگو واجب کدام است ؟ واجب تر کدام است ؟

نزدیک کدام است ؟ نزدیکتر کدام ؟ عجیب کدام است ؟ عجیب­تر کدام ؟ مشکل کدام است ؟ مشکل­تر کدام ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه در پاسخ فرمودند :

واجب ، « ترک گناه » است و واجب‌ تر از آن ، « توبه‌ از گناه » است.

نزدیک ، « قیامت » است و نزدیک تر از آن « مرگ » است.

عجیب ، « بی‌وفایی دنیاست » و عجیب تر از آن « دل بستن به این دنیای بی‌وفا » است.

مشکل ، « سرازیر قبر شدن » است و مشکل تر از آن « با دست خالی سرازیر قبر شدن » است .

 

 

2 - سائل دیگری در مسجد کوفه برخاست و از أمیرالمومنین صلوات الله علیه پرسید :

یا علی ؛ به من بگو از کجا بفهمم خدا عبادت های مرا قبول کرده یا خیر ؟  از کجا بفهمم خدا گناهان مرا آمرزیده است یا خیر ؟

از کجا بفهمم خدا عبادت های مرا قبول نکرده و مردود اعلام شده ؟ از کجا بفهمم خدا گناهان مرا نیامرزیده و در نامه ی عمل من ثبت شده ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند :

اگر عبادتی انجام داده اید و بعد از آن عبادت ، خدا به شما توفیق داد عبادت دوم را انجام بدهید ، دلیل بر آنست که خدا عبادت اول را از شما پذیرفته و به شما توفیق ورود به عبادت دوم را عنایت کرده.

و اگر گناه و معصیتی مرتکب شدید ، منتهی بعد از آن گناه ، خدا به شما توفیق داد طاعت و عبادتی انجام دادید این عبادت بعد از معصیت دلیل بر اینست که خدا معصیت شما را آمرزیده و مورد بخشش قرار داده لذا به شما توفیق داد که طاعت و عبادت انجام دهید.

و اگر طاعت و عبادتی انجام دادید و بعد از آن عبادت ، مرتکب گناه و معصیتی شدید ، آن گناه ِ بعد از عبادت دلیل بر اینست که آن عبادت شما قبول نشده و مردود شده ، چون اگر عبادتتان ، عبادتِ مقبولی بود می بایست شما را از گناه بازدارد.

و اگر گناهی انجام دادید و بعد از آن ، مرتکب گناه دوم شدید ، آن گناه دوم دلیل بر آنست که خدا گناه اولتان را نیامرزید و اگر مرتکب گناه سوم بشوید ، دلیل بر اینست که خدا گناه دوم را هم نبخشیده.

الطاعه بعد الطاعه ، دلیل علی قبول الطاعه ، و الطاعه بعد المعصیه دلیل علی (قبول التوبه و) غفران المعصیه، و المعصیه بعد الطاعه ، دلیل علی رد الطاعه ، و المعصیه بعد المعصیه ، دلیل علی خذلان العبد.

 

3 - سائل دیگری پرسید :

یا علی ؛ بچه‌ای به دنیا آمده که یک تن و دو سر دارد . آیا با داشتن این دو سر ، او یک نفر محسوب می شود و از پدر یک سهم ارث می‌برد یا دو نفر به حساب می آید و دو سهم ارث می برد ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود :

این دو سر را بخوابانید ، وقتی هر دو سر به خواب رفتند آنگاه آهسته ، سر اول را از خواب بیدار کنید . اگر همزمان با بیدار شدن سر اول سر دوم هم از خواب برخاست ، معلوم می‌شود او یک نفر به حساب می‌آید و از پدر یک سهم ارث می‌برد . اما اگر با بیدار نمودن سر اول ، دیدید که سر دوم همچنان در خواب است ، معلوم می‌شود او دو نفر محسوب می‌شود و از پدر دو سهم ارث می‌برد .

 

4 - سائل دیگری پرسید :

یا علی ؛ دو مادر بر سر دو بچه با هم به دعوا افتادند . این دو بچه یکی پسر است و دیگری دختر . مادر اولی می‌گوید پسر مال من است ، دختر مال تو . مادر دوم می‌گوید نخیر ، پسر مال من است ، دختر مال تو . چگونه به دعوای این دو مادر خاتمه بدهیم ؟

امیرالمومنین فرمود : این دو مادر شیر خود را در دو ظرف بدوشند ، شیر دوشیده شده را وزن کنید ، آن شیری که وزنش سنگین تر است ، پسر مال اوست و آن شیری که وزنش سبک تر است ، دختر مال اوست .

 

 

 

5 - سائل دیگری در مسجد کوفه برخاست و از أمیر المومنین صلوات الله علیه پرسید :

یا علی ، خداوند  در کتاب زبور داود پیامبر وحی فرستاد که من « چهار چیز » را در « چهار جا » مخفی نمودم . به من بگو آن چهار چیز کدامند ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند :

1 . خداوند « اولیاء خود » را در میان شما بندگان پنهان نمود پس هیچ بنده ای از بندگان خدا را کوچک مشمارید و او را مورد تحقیر قرار مدهید شاید او ولی ای از اولیای خدا باشد و شما ندانید.

2 . خداوند « رضا و خشنودی خود » را در طاعت و عبادت شما بندگان پنهان کرد پس هیچ عبادتی را کوچک مشمارید و از آن صرف نظر نکنید شاید رضای خدا در همان عبادت کوچک شما نهفته باشد و شما ندانید.

(مثلا دو رکعت نافله‌ی نماز عشاء که بعد از نماز عشاء ، نشسته خوانده می‌شود ، ثوابش صد حج و صد عمره مقبوله در رکاب پیامبر است. یا مثلا دو رکعت نافله ی نماز صبح ، یا وضو گرفتن قبل از خواب ، ... اینها ثوابی بس عظیم دارند.)

3 . خداوند « خشم و غضب خود » را در گناه و معصیت شما بندگان پنهان نمود ، پس هیچ معصیتی را کوچک مشمارید و آن را مرتکب نشوید شاید خشم خدا در همان معصیت کوچک شما نهفته باشد و شما ندانید.

4 . خداوند « اجابت خود » را در دعاهای شما بندگان پنهان کرد پس هیچ دعایی را کوچک مشمارید و از آن صرفنظر نکنید شاید اجابت خدا در همان دعای کوچک شما نهفته باشد و شما ندانید .

 

6 - سائل دیگری در مسجد کوفه برخاست و از أمیر المومنین صلوات الله علیه پرسید : چه کنیم تا مشکلات زندگی در نظر ما کوچک آید ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه « پنج نکته » را بیان فرمودند :

1 . هرگاه یک مصیبت و مشکلی در زندگی شما پدید آمد ، شما مشکل بزرگتر از آن را در ذهنتان مجسم کنید و به خود بگویید اگر به جای این مشکل ، آن مشکل بزرگتر بر سر من فرود می آمد ، چه می‌شد ؟ اگر مشکل بزرگتر را در ذهن مجسم کنید ، تحمل این مشکلی که بر سر شما وارد شد ، بر شما آسان خواهد شد .

2 . رنج یک مصیبت را بر گذر زمان پخش کنید ، تقسیم و توزیع کنید . (غم و غصه ی دیروز ، برای دیروز بود ، غم و غصه های فردا هم برای فرداست که هنوز نیامده ، پس برای امروز ، غم و غصه های همین امروز کافیست.)

3 . باور کنید که رنج و غم و مشکل زندگی پایان پذیر است. هیچ غم و غصه ای برای همیشه در زندگی باقی نمی‌ماند . هر مشکلی یک مدت زمانی دارد ، ماموریتش را (برای آزمایش شما) به انجام رساند و به اهدافش دست پیدا کند ، زندگی شما را ترک خواهد گفت . مشکلات پایان پذیرند.

4 . آنچه بود و رفت ، مثل آن که اصلا نبود. (فرض کنید که از اول آن را نداشتید.)

5 . آنچه به دست نیامد ، مثل آن که بود و رفت. (گاهی غم و غصه بابت چیزهایی ست که سعی کردیم به دستشان بیاوریم ولی به دست نیامدند ، در این حالت فرض کنید که آنها را به دست آورده اید اما از دستتان رفته اند.)

 

7 -سائل دیگری در مسجد کوفه برخاست و از أمیر المومنین صلوات الله علیه پرسید : یا علی ، غذای روح انسان کدام است ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند : آن ، سه چیز است :

1 . ذکری که از زبان تان عبور نماید و به قلب شما راه پیدا کند.

2 . توبه ای که نصوح باشد (یعنی انسان دیگر به آن گناه بازگشت ننماید.)

3 . موعظه ای که بر جان بنشیند و قلب آدم را زیر و رو کند .

 

8 -سائل دیگری در مسجد کوفه برخاست و از أمیر المومنین صلوات الله علیه پرسید :

یا علی ، به من بگو خداوند چند قوه در وجود انسان قرار داد ؟ قوای وجودی انسان کدامند ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند : آنها « چهار قوه » هستند.

1 . قوه‌ی عاقله ، که بزرگترین سرمایه ای ست که خدا در اختیار بشر قرار داد.

2 . قوه‌ی حافظه ، که سبب می‌شود آنچه را فرا می‌گیرید ، در ذهن و دلتان حفظ شود . (اگر خدا این قوه‌ی حافظه را به شما نمی‌داد نامتان را فراموش می‌کردید ، نشانی منزتان از یادتان می رفت و راه را گم می‌کردید .)

3 . قوه‌ی عاطفه ، خدا این سرمایه را به ما داد تا به آن آنچه را برای خود می خواهیم ، برای دیگران هم بخواهیم و آنچه را برای خود نمی پسندیم ، برای دیگران هم نپسندیم و به دیگران مهر بورزیم.

4 . قوه‌ی وجدان ، امکان ندارد انسان فرمان وجدان را زیر پا بگذارد مگر اینکه گرفتار تلخی عذاب وجدان خواهد شد .

 

9 - سائل دیگری در مسجد کوفه برخاست و از أمیر المومنین صلوات الله علیه پرسید :

کدام جاندار بود که از شکم جاندار دیگر بیرون آمد در حالی که بین آنها نسبت و نسبی نبود ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند : حضرت یونس پیامبر که از شکم ماهی بیرون آمد ، در حالی که هیچ نسبتی بین او و ماهی وجود نداشت

 

10 - سائل دیگری بلند شد و پرسید : یا علی ، « غذای روح » انسان کدام است ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند : سه چیز است ؛

1 . ذکری که از زبانتان عبور نماید و به قلب شما راه پیدا کند.

2 . توبه ای که نصوح باشد یعنی انسان دیگر به آن گناه بازگشت ننماید.

3 . موعظه ای که بر جان بنشیند و قلب آدم را زیر و رو کند .

 

11 - سائل دیگری پرسید :

کدام جاندار بود که از شکم جاندار دیگر بیرون آمد در حالی که بین آنها نسبت و نسبی نبود ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند :

حضرت یونس پیامبر علیه السلام ، که از شکم ماهی بیرون آمد ، در حالی که هیچ نسبتی بین او و ماهی وجود نداشت.

 

12 - سائل دیگری پرسید : یا علی ، من سه سوال از محضر شما دارم :

1 . کدام « کوه » یک بار از جای خود کوچ نمود ؟

2 . کدام « درخت » ، سایه‌ اش صد سال طول دارد ؟

3 . کدام « درخت » بدون آبیاری روییده شد ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند :

1 . اما آن کوهی که یک بار از جای خود کوچ نمود ، کوه طور است که قرآن کریم می فرماید:

وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ ... (سوره مبارکه اعراف ، آیه شریفه 171)

2 . آن درختی که صد سال سایه او طول دارد ، درخت طوبی در بهشت است که در تمام قصرهای بهشت شاخه ای از آن آویزان است ، همانطور که شعاع خورشید در تمامی خانه ها می تابد.

3 . اما آن درختی که بدون آبیاری روییده شد ، درختی بود که برای یونس پیامبر رویانده شد که قرآن کریم می فرماید :

وَأَنبَتْنَا عَلَیْهِ شَجَرَةً مِّن یَقْطِینٍ (سوره مبارکه صافات، آیه شریفه 146)

 

13 - سائل دیگری برخاست و از امیرالمومنین صلوات الله علیه پرسید :

یا علی ، آن پدیده چه بود که زنده اش ، می آشامید و مرده اش هم می خورد ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند : عصای موسی. زیرا موقعی که شاخه ای بر روی درخت بود ، می آشامید و موقعی که عصا شد ، سحر ساحران را بلعید و خورد .

 

14 -سائل دیگری در مسجد کوفه برخاست و پرسید :

یا علی ، زهد را در یک جمله برای من تعریف کن .

امیرالمومنین فرمود : خدا در یک جمله‌ی قرآن زهد را به زیبایی تعریف فرمود :

لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ (سوره مبارکه حدید ، آیه شریفه 23)

زاهد کسی ست که آنچه از خوشی های زندگی نصیب او می شود ، خود را نبازد و آنچه از ناخوشی ها نصیب او می شود ، به ناله و زاری نیفتد .

 

15 - سائل بعدی برخاست و پرسید :

یا علی ، کدام عبادت است که هم انجام آن عقوبت دارد و هم ترک آن ؟

امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند : نماز خواندن انسان مست ، زیرا انجام این نماز عقوبت دارد چون در حالت مستی بوده ، ترک آن هم عقوبت دارد چون نماز را ترک کرده.


امیرحسین     1395/06/31 - 19:52
با عرض سلام و تشکر بابت این مطلب زیبا، آیا در عنوان مطلب به جای «عن» نباید «أن» باشد؟

با سلام به شما و سلام به دقت مومنانه شما و سلام به تمام افسران برومند و بیدار و با اراده و دقیق و مومن و پاکی که برای ظهور آخرین حجت الهی تلاش می کنند. از تذکر شما ممنونم. « عنوان » را از اینترنت گرفتم و متوجه اشتباه آن نشدم . ببخشید بی دقتی کرده ام. امیدوارم عاقبت به خیر باشید.