فرآیند زندگی از منظر قرآن 2 - جلسه 12 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه دوازدهم فرایند زندگی از منظر قران (ترم زمستان 94)

تاریخ: 95/2/21

 

فمنهم من مهتدوکثیر منهم فاسقون 26/حدید/5

ماباید مسافر بودن خود را میفهمیدیم و اینکه قرار است به ملکوت برگردیم اما اکثر مردم گمان میکنند زندگی همین خور و خواب و پرداختن به تجملات و ..... است و زندگی با مرگ تمام میشود

درحالی که ماباید هدایت شویم و مقصد را پیدا کنیم

 

قرآن این دو گروه را چنین توصیف میکنند

1-فاسقین =طرفداران باطل=کف

2-هدایت شدگان = طرفداران حق = آب

ضَرب یعنی خدا میخواهد پَتِه باطل و اهل باطل را روی آب بیاورد لذا همه ضَرب ها در زندگی ما برای این است که ما بفهمیم چه کسی کف است و چه کسی آب،کف کنار میرود (از صحنه ابراز بود  اخراج)و نابود میشود (و بعد از مرگش هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت بلکه آنکه فایده واثر وجودی داشته باشد ، نفع داشته باشد ،بروز داشته باشد او میتواند در زمین بماند

 

پیام ایه 17سوره مبارکه رعد

ماه شعبان ماه دو شعبه شدن مردم است با13 رجب عده ای دو گروه میشوند وبا عید مبعث نیز عده ای دیگر از مردم دو گروه میشوند با تولد امام حسین تا تولد امام زمان عج که این غربال تمام میشود پس ماه شعبان بایدحق وباطل از هم جداشوند

شعبان (ان تثنیه)ماهی که تمام عالم به دو گروه تقسیم میشوند:

 

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وال محمدشجرة

النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائکه ومعدن العلم واهل بیت الوحی اللهم صل علی محمد وال محمد الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یأمن من رکبها ویغرق من ترکها المتقدم لهم مارق والمتاخر عنهم زاهق واالازم لهم لاحق

بنام خداوند رحمن ورحیم خدایا درود فرست ،انان که درخت نبوتند ومحل رسالت وجایگاه رفت وامد فرشتگان ومعدن علم وحکمت وخاندان وحی خدایا درود فرست بر محمد وخاندانش که انان کشتی دریای معرفتند وروان در اعماق ان دریا هرکس بر ان کشتی دراید ازغرق ایمن است وهرکی درنیاید به دریای هلاکت غرق خواهد شد هرکس برانهاتقدم جوید ازدین خارج شود وهرکس از انان عقب ماند سعیش باطل ونابوداست وهرکس همراه انان باشد ملحق به انها خواهد شد

 

پس در مشکلات باید خودرا با "اهل بیت" تنظیم کنیم مشکل این است که با این تراز،تراز نشده ایم مثلا در زندگی خانوادگی باید بدانیم که زن وشوهربهانه یا بعبارتی نردبانی برای به کمال رسیدن همدیگرهستند در این تضارب معلوم میشود چه کسی "کف "است چه کسی"آب" است چه کسی سوارکشتی میشود یانه؟ماباید خودمان سوارکشتی شویم وتلاش ما دیگران را تشویق کندباید بدانیم افراد خانواده، امانتهای الهی هستندکه ما با انها امتحان میشویم وباید بدانیم "لیس للانسان الاماسعی" برای رزق انسانی است نه رزق مادی ما.

محل تولدکف کجاست؟

کف حتما باید سرعت داشته باشد چنانکه حرکت اب وقتی سرعت دارد کف تولید میکندپس کف،در زمان شدت حرکت اب وبخاطر الودگی مسیر اب(تنگی مسیر)متولد میشودآلودگی ،کم جنبه گی ان است پس جریان حق اگر حرت انقلابی داشته باشد وافراد غافل ومشرک وکافر ومنافق هم در جامعه باشند،"خرافه،بدعت،شبهه  ،دروغ،انحراف و پلیدی "،ان حق را (مانندکف)قطعا فرامیگیرد وان حق را آلوده میکند

تفسیر امیرالمومنیین صلوات الله علیه از ایه 17سوره مبارکه رعد:

...فلوا ان الباطل خلص من مزاج الحق لم تخف علی المرتدین

اگر باطل از امیزش با حق خالص شود برحق جویان مخفی نمیماند

ولوان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن المعاندین

واگر حق از امیزش باطل رهاشود زبان بدگویان از ان قطع میشود

(خطبه 50 نهج البلاغه)

نکات مهم ایه 17سوره رعد

فاحتملا لسیل زبدا رابیا

نکته اول: باطل نمود دارد اماحق اصالت دارد

کف ها روی اب وجامعه را میگیرند ومی پوشانند پس افرادِ ظاهربین وسطحی نگر وبی بصیرت"کف خروشان" را می بینند که در حرکت است وتوجهی به "اب پُرفشار"ی که زیر این کف هاست ندارند در حالیکه این حرکت اب است که کف ها را به خروش می اوردلذا خروش رسانه ای افراد چشم پُر کن ازجای دیگری است

نکته دوم: باطل طفیلی است اما حق استقلال دارد

کف های جامعه وافراد باطل ،به طفیل حق طلبان ،درجامعه مطرحند یعنی خودشان هیچ نیرو وقدرت وانگیزه ای ندارند نیرو اصالتا مال حق است وباطل با نیروی حق حرکت میکند اگر معاویه میتواند انهمه تحرک داشته باشدوکارهای باطل انجام دهد ان نیروی اجتماعی را خودش پدید نیاورده است بلکه حضور فعال ورفتار انقلابی امیرالمومنین صلوات الله است که به معاویه قدرت جولان داده واو برروی این نیرو سوارشده است (اگر سکه واسکناس ویا هرچیز اصلی وبا ارزشی نباشد "دروغ"هیچ خریداری ندارد یعنی اگر در دنیا یک راستگو نباشد وهمه مردم دروغ بگویند،(پدر به پسر، پسر به پدر،زن به شوهر،شوهربه زن،رفیق به رفیق ،شریک به شریک ) دروغ هیچ کاربردی نخواهدداشت زیرا دیگر افراد سخن یکدیگر را باور ندارند

محل تولد کف از منظر امیرالمومنین صلوات الله علیه

انما بدء وقوع الفتن 1-اهواءتتبع 2-واحکام تبتدع

فتنه ها از ازدواج هواهای نفسانی وبدعت در احکام متولد میشود

یعنی هواپرستان وعناصر قدرت طلب ازنیروی حق بهره میبرند وبا بدعت در احکام دینی و"ادعا ورفتارباطل خود"را "مارک حقیقت ودین" میزند

یخالف فیهاکتاب الله ویتولی علیها رجال رجالا علی غیردین الله

در حالیکه ان احکام جعلی مخالف کتاب خداست وگروهی با دو انحراف یاد شده برگروه دیگر سلطه و ولایت یابندکه برخلاف دین خداست افرادی باهم متفق میشوندوحزب وجمعیتی تشکیل میدهندتابه اهداف خود برسند انهابراساس همان بدعتی که خود ساخته اندفریادوااسلاما سر داده وبه ضدیت با اساس دین میپردازند بعد حضرت میفرمایند:

فلوان الباطل من مزاج الحق لم یخف علی المرتدین

پس اگرباطل ازامتزاج وامیختگی با حق جدا باشد وبا حق مخلوط نگردد مردم حق جو منحرف نمیشوند (چون مردم فطرتا مرتاد،حق گراهستند)

اما انها حق را باطل ممزوج میکنند تا امر بر مردم مشتبه شود ومردم حق را باطل بپندارندوباطل انها را بامارک حق بخرند

ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطت عنه السن المعاندین

واگر حق ازپوشش باطل جداشدوآزاد شود زبان بدخواهان ومنتقدین ازان حق قطع میشود سپس امام میفرمایند:

ولکن یؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فیمزجان

ولیکن ازحق قسمتی واز باطل قسمتی را میگیرند ومخلوط میکنند و خورد مردم میدهند

مانند انکه درگندم ارزن مخلوط میکنند وبنام گندم به مردم میفروشند

ومردم وقتی میخورند میفهمندچه بوده است ،نان گندم نبوده است

فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه

دراینجاست که شیطان بردوستانش مسلط میشود

وینجو" الذین سبقت لهم من الله الحسنی" (ایه101انبیاء)

یعنی ابزار شیطان هم حق مخلوط شده با باطل است

پس افراد باطل ازحق تغذیه میکننداما خودشان هیچ ارزش ونیرو وقدرت وجذابیت ندارند

لذا اگر اب حرکت پرفشارنداشته باشد ومحیط الوده نباشد کف پدید نمی اید ودو قدم هم نمیتواند حرکت کند

                                            برای تعجیل در فرج صلوات


برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است