خمینی ؟می فروشی گفت : کالایم « می » است

رونق بازار من ، ساز و « نی » است

من « خمینی » دوست می دارم که او

هم « خم » و هم « می » و هم « نی » است

مقام معظم رهبری

 

برای این مطلب نظری ثبت نشده است و یا نظر شما هنوز مورد تایید مدیر سایت قرار نگرفته است